Dzienniczki zadaniowe y&lovers

platformy respondentów

Oświadczenie udział w badaniu

Y&Lovers

Oświadczenie związane z udziałem w badaniu

Ja, niżej podpisany:

Imię:            ______________________________

Nazwisko:     ______________________________

PESEL:         ______________________________

Adres zamieszkania: ________________________

W związku z udziałem w badaniu, za które otrzymałem należne wynagrodzenie, udzielam Annie Szutowicz, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Y&Lovers Anna Szutowicz, NIP 6692337605 (dalej: „Y&Lovers”), następującej zgody.

  1. Wizerunek i inne materiały:

Ponieważ w ramach badania może okazać się potrzebne zebranie materiału badawczego, zawierającego moje wypowiedzi, dokumentację fotograficzną, filmową lub audio, a także mój wizerunek (dalej: „Materiały”). Materiały mogą być zbierane m.in. poprzez dodawanie przeze mnie treści w narzędziach wskazanych przez Y&Lovers, np. w dzienniczku on-line lub w zamkniętej grupie na portalu Facebook.

Wyrażam zgodę, by te materiały zostały wykorzystane przez Y&Lovers lub Klienta zamawiającego badanie na potrzeby danego projektu badawczego, w tym na sporządzenie raportu z badania lub prezentacji, w tym filmowej, a także na korzystanie z tego raportu lub prezentacji przez Klienta. W przypadku Materiałów będących utworami w znaczeniu ustawy i prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgoda ta ma charakter licencji niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, obejmującej wszystkie znane pola eksploatacji, a w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską lub cyfrową, udostępnianie egzemplarzy Klientowi Y&Lovers zamawiającemu badanie (dalej: „Klient”), wyświetlanie lub odtwarzanie w celu prezentacji wyników badania. Licencja udzielona zostaje na czas nieoznaczony.

Y&Lovers może udzielić zgody Klientowi na korzystanie z Materiałów w zakresie określonym niniejszą licencją.

  1. Wynagrodzenie:

Oświadczam, że wynagrodzenie, które otrzymałam / otrzymałem z tytułu wzięcia udziału w badaniu uwzględnia wynagrodzenie z tytułu udzielenia zgody na korzystanie z Materiałów. Oświadczam, że nie będę rościć sobie praw do żadnego dodatkowego wynagrodzenia z tytułu praw autorskich do Materiałów.

© 2022 Dzienniczki zadaniowe y&lovers

Theme by Anders Norén