Dzienniczki zadaniowe y&lovers

platformy respondentów

ZGODNA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

ZGODNA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z udziałem w badaniu prowadzonym przez Y&Lovers, za co otrzymuję wynagrodzenie określone w odrębnym porozumieniu, wyrażam w sposób świadomy i dobrowolny zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w sposób opisany poniżej. Mam świadomość, że udzielenie zgody jest dobrowolne, ale jest ona warunkiem wzięcia udziału w badaniu.

Informacje uzyskane w trakcie projektu będą przedstawiane w formie anonimowej, bez łączenia ich z nazwiskiem lub miejscem zamieszkania. Tym niemniej, w trakcie prowadzenia badania i analizy zebranego materiału będziemy przetwarzać te informacje.

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).

 

Administrator:                                                                             

Administratorem danych jest Anna Szutowicz, zam. w Warszawie przy ulicy Stanisława Augusta 6, m. 22A, 03-847 Warszawa, NIP 6692337605, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Y&Lovers Anna Szutowicz (dalej: „Y&Lovers” lub „Administrator”).

Dane kontaktowe Administratora w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych:

Kontakt listowny:                    adres administratora, z dopiskiem „Dane osobowe”

Telefoniczny:                          507 168 394

e-mail:                                    badacze@ylove.rs

 

Zakres przetwarzanych danych:

Moja zgoda obejmuje następujący zakres danych:

  1. Imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, data i miejsce urodzenia, PESEL, właściwy urząd skarbowy;
  2. Profil na Facebooku, wykształcenie, wykonywany zawód;
  3. Mój wizerunek, fotografie mojego mieszkania i bliskich mi osób, zapasów żywnościowych, gotowanych potraw;
  4. Informacje o produktach i markach, z których korzystam lub które kupuję;
  5. Informacje o moich zwyczajach konsumenckich, żywieniowych i kulturalnych;
  6. Inne informacje o sobie, które podam w trakcie badania;

Jeśli w toku badania podam dane wrażliwe, czyli informacje o pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych, jak również dane dotyczące zdrowia, seksualności, wyroków skazujących lub naruszeń prawa, wyrażam wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych w celu przeprowadzenia badania. Jednocześnie Y&Lovers  zapewnia, że dane wrażliwe będą bezpieczne, a jeśli nie będzie konieczności ich przetwarzania (co może mieć miejsce np. dla zachowania rzetelnego materiału badawczego), Administrator takie dane usunie.

 

Cele, podstawy prawne, okres przetwarzania danych:

Wyrażam zgodę, by moje dane osobowe były przetwarzane w celu przeprowadzenia badań, a następnie ich analizy i sporządzenia raportu, a także w celu uregulowania wszystkich należności pomiędzy mną a Y&Lovers.

Mam świadomość, że moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania badania, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Wyrażam zgodę, by moje dane zostały zarchiwizowane przez okres, w którym archiwizacja będzie uzasadniona możliwością przeprowadzenia nowych badań lub weryfikacji poprzednich badań.

 

Przekazywanie danych innym podmiotom:

Wyrażam zgodę, by moje dane zostały przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Y&Lovers, w szczególności podmiotom prowadzącym obsługę księgową lub informatyczną.

 

Prawo dostępu do danych:

Mam świadomość, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz prawo żądania ich sprostowania (w tym uzupełnienia), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o ile nie uniemożliwi to przeprowadzenia badania.

 

Prawo wniesienia skargi:

Mam świadomość, że jeżeli uważam, że przetwarzanie danych osobowych jest sprzeczne z prawem, wówczas mogę wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce właściwym organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

© 2022 Dzienniczki zadaniowe y&lovers

Theme by Anders Norén